XXVI/2020 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-11-26, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji;

2.Stwierdzenie prawomocności obrad;

3.Przyjęcie porządku obrad;

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXV/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXV/2020 ses...)

5.Informacja Burmistrza Barczewa o zgłoszonych żądaniach odszkodowań w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6.Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych Pomnika Przyrody "Dąb szypułkowy Anna" w Wójtowie;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia pr...)

7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Ro...)

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regu...)

9.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Barczewko, Bark-Wrócikowo, gmina Barczewo;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi o...)Głosowanie (Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi o...)Głosowanie (Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi o...)

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębie geodezyjnym Barczewko oraz Bark-Wrócikowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mie...)

11.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia dot...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2020 rok;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

14.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

15.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna;

16.Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;

17.Sprawozdanie z działalności ZWiK w Barczewie za 2020 rok;

18.Sprawy różne i wolne wnioski;

19.Zamknięcie obrad XXVI/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.