XXV/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-10-27, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXIV/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXIV/2020 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Budynków Komunalnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania statut...)

6.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru metody...)

7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia rycz...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

10.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

11.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

12.Sprawozdanie dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Barczewie za 2019r.

13.Informacja o prowadzonej kontroli i efektach segregacji odpadów komunalnych

14.Sprawy różne i wolne wnioski

15.Zamknięcie obrad XXV/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie