XXIV/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXII/2020 se...)

5.Przyjęcie protokołu z obrad XXIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXIII/2020 s...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łęgajny

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

7.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci a uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmi...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

11.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

14.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2020 roku

15.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

16.Interpelacje i zapytania Radnych forma pisemna

17.Sprawozdanie dotyczące stanu zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2020r.

18.Przedstawienie raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o poziomie nauczania w placówkach oświatowych Gminy Barczewo

19.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie za okres od 01 sty cznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.

20.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych RM w Barczewie za III kwartał 2020 roku

21.Sprawy różne i wolne wnioski

22.Zamknięcie obrad XXIV/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie