XXII/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-07-30, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad z XXI/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad z XXI/2020...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Barczewo częściowej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

7.Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie likwidacji sam...)

8.Projekt uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie sieci szkół po...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyna...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

12.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

13.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

14.Informacja o pozyskanych funduszach pozabudżetowych w I połowie 2020r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w II półroczu 2020r.

15.Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych form promocji gminy Barczewo

16.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych

17.Sprawy różne i wolne wnioski

18.Zamknięcie obrad XXII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie