XXI/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-06-25, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XX/2020 sesj...)

5.Przedstawienie raportu o stanie gminy obejmującego realizację polityki, programów i strategii, zrealizowanych uchwał gminy

6.Debata na temat raportu o stanie gminy

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

8.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok

9.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barczewo

10.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem

11.Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą sprawozdania z wykonania z budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

12.Debata o wykonaniu budżetu – ocena jego wykonania z odniesieniem się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

17.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

18.Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia...)

19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli...)

20.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

21.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna

22.Informacji z realizacji zadań instytucji Kultury – raport za I półrocze 2020 roku.

23.Sprawozdanie z działalności ZBK w Barczewie za 2019 r. Informacja o zasobach mienia komunalnego, o planowanych inwestycjach i remontach. Sprawozdanie finansowe ZBK w Barczewie za 2019 r.

24.Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz turystów w okresie wakacyjnym.

25.Informacja o stanie gotowości do sezonu turystycznego plaży miejskiej w Zalesiu, ośrodków turystycznych i agroturystycznych.

26.Informacja o planowanych remontach obiektów szkół i przedszkoli w okresie wakacyjnym

27.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych RM w Barczewie za II kwartał 2020 r.

28.Sprawy różne i wolne wnioski