XX/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-05-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XIX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIX/2020 ses...)

5.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2021

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przeprowadzeni...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej RADY o zmianę za...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o wykreślen...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady w o dodani...)Głosowanie (Wniosek Radnego Adama Dowgiałło o przezn...)

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV(170)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barcz ewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz zmienionego Uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

9.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku

10.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

11.Interpelacje i zapytania Radnych forma pisemna

12.Sprawy różne i wolne wnioski

13.Zamknięcie obrad XX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.