XIX/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-04-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wprowadzenie w pkt 6 porządku obrad proj...)Głosowanie (Wprowadzenie w pkt 7 porządku obrad proj...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XVII/2020 se...)

5.Przyjęcie protokołu z obrad XVIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XVIII/2020 s...)

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany regulam...)

7.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie o prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administarcyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie upoważnienia D...)

8.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

9.Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIII(390)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr L...)

10.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szk...)

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości użytkowej w najem w trybie bez przetargowym

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2020 rok"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro...)

13.Sprawozdanie z funkcjonowania oraz sprawozdanie finansowe Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2019 rok

14.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2019

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)Głosowanie (Wniosek Radnej Haliny Bronka o przedstaw...)

15.Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2019 rok

Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronka o...)

16.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

19.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

20.Interpelacje i zapytania Radnych forma pisemna

21.Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Barczewie za 2019 rok

22.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie za 2019 rok

23.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barczewie za I kwartał 2020 roku

Głosowanie (Wniosek formlany Pani Przewodniczącej o...)

24.Sprawy różne i wolne wnioski

25.Zamknięcie obrad XIX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie