XVII/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-02-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Radnego Piotra Groszkowskiego o...)Głosowanie (Wniosek Pana Andrzeja Maciejewskiego - B...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XVI/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XVI/2020 ses...)

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronka o...)

6.Wystąpienie Pana Andrzeja Abako - Starosty Olsztyńskiego

7.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łęgajny i części obrębu Kaplityny, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)

8.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łęgajny i części obrębu Kaplityny

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie miejscowego pl...)

9.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Wniosek Pani Aleksandry Ciechanowicz-Osi...)

10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie miejscowego pl...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 2023 dla Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gmin...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminneg...)

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w budżecie Gminy Barczewo w 2020

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia plan...)

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regu...)

15.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

16.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości (osady leśnej) na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

19.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

20.Interpelacje i zapytania Radnych forma pisemna

21.Wystąpienia Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

22.Przedstawienie planu działania CKB na 2020 r.

23.Informacja o aktualnie prowadzonych formach promocji gminy Barczewo

24.Sprawozdanie z działalności Gminne j Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.

25.Raport z realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy Barczewo za 2019 r.

26.Sprawozdanie z wykorzystania funduszy sołeckich za 2019 r.

27.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barczewo za 2019 r.

28.Sprawy różne i wolne wnioski

29.Zamknięcie obrad XVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie