XVI/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-01-30, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycj...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XV/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XV/2019 sesj...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa dotyczącą nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

6.Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia try...)

7.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mie...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

11.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwid...)

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

15.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

16.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna

17.Wystąpienia Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

18.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych

19.Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych

20.Sprawy różne i wolne wnioski

21.Zamknięcie obrad XVI/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie