XV/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-12-19, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XIV/201 9 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIV/201 9 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

7.Projekt u chwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt u chwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyka...)

10.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia sta...)

11.Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasad ustalani...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany regulam...)Głosowanie (Wniosek Radnego Adama Dowgiałło - zmiana...)

13.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

14.Projekt uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sąd u Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2020 2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uzupełniająceg...)

15.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

17.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 20 20 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

18.Przedstawienie oraz zatwierdzenie planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie na rok 2020

19.Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Barczewie za IV kwartał 2019 roku

20.Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Barczewo oraz będących w jej samoistnym posiadaniu

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmow...)

21.Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w statuc...)

22.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

23.Projekt uchwały w sprawie uch walenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uch walenia Gm...)

24.Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2010r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian do Statu...)

25.Projekt uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXX VII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian do Regul...)

26.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV(321)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za po byt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo , maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

27.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo w roku szkolnym 2019/2020

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

28.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich pro wadzenia , stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia kry...)Głosowanie (Wniosek Radnego Adama Dowgiałło - zmian...)

29.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

30.Interpelacje i zapytania Radnych

31.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

32.Odpowiedzi

33.Sprawy różne i wolne wnioski

34.Zamknięcie obrad XV/201 9 sesji Rady Miejskiej w Barczewie