XIV/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-11-28, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Radnego Adama Dowgiałło o wprowa...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XIII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIII/2019 se...)

5.Informacja Burmistrza Barczewa w sprawie zgłoszonych żądań dotyczących odszkodowań (art. 36 ust. 1 3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wydanych decyzjach związanych z naliczeniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ( art. 37 ust. 6 i 7 ww. ustawy);

6.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Zesp...)

7.Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia o...)

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezy...)Głosowanie (Wniosek Pani Haliny Bronka o skrócenie c...)

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Ro...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/405/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

11.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia p...)

12.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia p...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminneg...)

14.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie szczegółowych...)

15.Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na której nie zamieszkują mieszkańcy

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia ter...)

16.Projekt uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na terenie gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenie wzo...)

17.Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie szczegółowego...)

18.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia rycz...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o wprowadze...)

19.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru metody...)Głosowanie (Wniosek Radnego Sebastiana Białeckiego o...)Głosowanie (Wniosek Radnego Bartosza Pontusa o wprow...)

20.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

21.Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Reg...)

22.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

23.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

24.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia dot...)

25.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

26.Interpelacje i zapytania Radnych

27.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

28.Odpowiedzi

29.Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych

30.Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. za 2019 rok

Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronka o...)

31.Sprawy różne i wolne wnioski

32.Zamknięcie obrad XIV/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie