XIII /2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-10-24, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Pani Aleksandry Ciechanowicz-Osi...)Głosowanie (Wprowadzenie w pkt 8 porządku obrad proj...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad X I I /201 9...)

5.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II(8)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr I...)

6.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

7.Projekt uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązku w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przejęcia od w...)

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)Głosowanie (Autopoprawka Burmistrza Barczewa do para...)

10.Projektu chwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projektu chwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

12.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesja mi Rady Miejskiej

13.Interpelacje i zapytania Radnych

14.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

15.Odpowiedzi

16.Przedstawienie raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o poziomie nauczania w placówkach oświatowych Gminy Barczewo

17.Informacja o prowadzonej kontroli i efektach segregacji odpadów komunalnych

18.Sprawozdanie dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Barczewie za 2018 r

19.Sprawy różne i wolne wnioski

20.Zamknięcie obrad XIII /2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie