XII /2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-09-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg,...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XI/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XI/2019 sesj...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barczewa

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wójtowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębie geodezyjnym Barczewko oraz Bark Wrócikowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany „Lokaln...)

10.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVI(246)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2017r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchw...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o zamknięci...)

11.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie (Projekt uchwały w sp rawie określenia wy...)Głosowanie (Wniosek Radnego Piotra Groszkowskiego o...)

12.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI(110)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty targowej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchw...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV I(109)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

16.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2019 roku

17.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady

18.Interpelacje i zapytania Radnych

19.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;

20.Odpowiedzi

21.Informacja dotycząca stanu obiektów oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego

22.Sprawozdanie dotyczące stanu zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

23.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych RM w Barczewie za III kwartał 2019 roku

Głosowanie (Wniosek formalny Przewodniczącej Rady Mi...)

24.Sprawy różne i wolne wnioski

25.Zamknięcie obrad XII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie