XI /2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-08-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wprowadzenie w pkt 5 porządku obrad proj...)Głosowanie (Wprowadzenie w pkt 6 porządku obrad proj...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad X/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad X/2019 sesji...)

5.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Barczewie do załatwienia Burmistrzowi Barczewa Andrzejowi Maciejewskiemu

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania sk...)

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego „Planu Odnowy miejscowości Lamkowo na lata 2019-2025“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

12.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

13.Interpelacje i zapytania Radnych

14.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

15.Odpowiedzi

16.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

17.Sprawy różne i wolne wnioski

18.Zamknięcie obrad XI/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie