X /2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-07-25, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad;

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad IX/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad IX/2019 sesj...)

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Wójtowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego realizacji zadania polegającego na odwodnieniu terenu w ciągu drogi powiatowej Nr 1448N w miejscowości Łęgajny

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w statuc...)

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019 2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

11.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

12.Interpelacje i zapytania Radnych

13.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

14.Odpowiedzi

15.Informacja z realizacji zadań instytucji kultury raport za I półrocze 2019 roku

16.Informacja o pozyskanych funduszach pozabudżetowych w I połowie 2019 r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w II półroczu 2019 r.

17.Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych form promocji gminy Barczewo

18.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych;

19.Sprawy różne i wolne wnioski

20.Zamknięcie obrad X/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie