IX/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-06-27, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad VIII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VIII/2019 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa na rok 2020

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przeprowadzeni...)

6.Projekt uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przejęcia od w...)

7.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania statut...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminneg...)

9.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)Głosowanie (Głosowanie nad nie uwzględnieniem uwagi...)

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mie...)

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barczewo na lata 2019-2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wi...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zas...)

13.Przedstawienie raportu o stanie gminy obejmującego realizację polityki, programów i strategii, zrealizowanych uchwał gminy

14.Debata na temat raportu o stanie gminy

15.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

16.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok

17.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barczewo

18.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem

19.Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą sprawozdania z wykonania z budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

20.Debata o wykonaniu budżetu – ocena jego wykonania z odniesieniem się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium

21.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2018 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

22.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

23.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

24.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

25.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

26.Interpelacje i zapytania Radnych

27.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

28.Odpowiedzi

29.Informacja o planowanych remontach obiektów szkół i przedszkoli w okresie wakacyjnym

30.Informacja o stanie gotowości do sezonu turystycznego plaży miejskiej w Zalesiu, ośrodków turystycznych i agroturystycznych

31.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barczewie za II kwartał 2019 r.

Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronki o...)

32.Sprawy różne i wolne wnioski

33.Zamknięcie obrad IX/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie