VIII/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-05-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Radnego Piotra Groszkowskiego o...)Głosowanie (Autopoprawka Burmistrza Barczewa - wprow...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad VII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VII/2019 ses...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Barczewa w kwestii nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowy drogi gminnej na odcinku obejmującym ul. Lawendową w Nikielkowie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazw d...)

7.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

8.Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku...)

9.Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Łęgajny do inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku w zakresie Odnowy Wsi

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia Soł...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok 2019

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia plan...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wydzielonej części działki Jeziora Wadąg-Gmina Barczewo (dz.nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowości Słupy – Gmina Dywity (dz. Nr 1 obręb Myki) w sezonie kąpielowym w 2019 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Reg...)

12.Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barczewo“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu do...)

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barczewo na lata 2019-2021

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyna...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

17.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

18.Interpelacje i zapytania Radnych

19.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

20.Odpowiedzi

21.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.

22.Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz turystów w okresie wakacyjnym;

23.Sprawy różne i wolne wnioski

24.Zamknięcie obrad VIII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie