VII/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-04-25, godz. 09:00

1.VI/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad VI/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VI/2019 sesj...)

5.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa na rok 2020

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przeprowadzeni...)

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2019 rok“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro...)Głosowanie (Wniosek formlany Radnej Haliny Bronki o...)

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barczewo, a Gminą Dywity w sprawie współpracy przy prowadzeniu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działce Jeziora Wadąg – Gmina Barczewo (dz.nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowości Słupy – Gmina Dywity (dz. Nr 1 obręb Myki) w sezonie kąpielowym w 2019 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Nowoczesne nauki przyrodnicze w nowoczesnej szkole“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustanowienia u...)

10.Sprawozdanie z działalności CK-B w Barczewie w 2018 roku. Sprawozdanie finansowe CK-B za 2018 rok

Głosowanie (Wniosek Radnej Haliny Bronki o nieodczyt...)

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Barczewie za 2018 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

14.Projekt uchwały w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie bezpośredniego...)

15.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

16.Interpelacje i zapytania Radnych

17.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

18.Odpowiedzi

19.Sprawozdanie z działalności MOPS w Barczewie w 2018 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej w 2018 r. w gminie Barczewo

Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronki o...)

20.Sprawozdanie z działalności ZBK w Barczewie za 2018 r. Informacja o zasobach mienia komunalnego, o planowanych inwestycjach i remontach. Sprawozdanie finansowe ZBK w Barczewie za 2018 r.

21.Sprawy różne i wolne wnioski

22.Zamknięcie obrad VII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie