VI/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-03-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (W pkt 5 - wystąpienie Komendanta Miejski...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzonej...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad V/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad V/2019 sesji...)

5.Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji Pana Piotra Zabuskiego

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu...)

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazw d...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu i nazwy ulic w miejscowości Wójtowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany przebie...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminneg...)Głosowanie (Wniosek formlany Radnej Haliny Bronki o...)

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania pr...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

16.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI(331)2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Barczewo instrumentem płatniczym

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchw...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III(32)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Budynków Komunalnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

19.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

20.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o reasumpcj...)Głosowanie (Nie uwzględnienie uwagi opisanej w załąc...)

21.Projekt uchwały w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian miejscow...)

22.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

Głosowanie (Wniosek formalny Radnego Adama Dowgiałło...)

23.Interpelacje i zapytania Radnych

24.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

25.Odpowiedzi

26.Sprawozdanie z działalności ZUK w Barczewie w 2018 r

Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronki o...)

27.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barczewie za I kwartał 2019r.

28.Sprawy różne i wolne wnioski

29.Zamknięcie obrad VI/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie