V/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-02-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wniosek Radnego Piotra Groszkowskiego o...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o wprowadze...)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o wprowadze...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzonyc...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad IV/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad IV/2019 sesj...)

5.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru metody...)Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronki ab...)Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronki o...)Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronki o...)

6.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sp...)

7.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sp...)

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

11.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowo przeprowadzone wybory na sołtysa wsi Nikielkowo, Gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

12.Projekt uchwały w sprawie nieprawidłowych działań Gminy Barczewo odnośnie drogi gminnej prowadzącej do posesji Skarżącego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieprawidłowyc...)

13.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

14.Interpelacje i zapytania Radnych

15.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

16.Odpowiedzi

17.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok

Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronki o...)

18.Raport z realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy Barczewo za 2018 rok

Głosowanie (Wniosek formalny Przewodniczącej Rady o...)

19.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barczewo za 2018 rok

Głosowanie (Wniosek formalny Przewodniczącej Rady o...)Głosowanie (Wniosek formlany Radnej Haliny Bronki do...)

20.Sprawozdanie z wykorzystania funduszy sołeckich za 2018 rok

Głosowanie (Wniosek formalny Przewodniczącej Rady o...)

21.Sprawy różne i wolne wnioski

22.Zamknięcie obrad V/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie