IV/2019 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2019-01-31, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (W pkt 7 wprowadzenie projektu uchwały w...)Głosowanie (w pkt 8 wprowadzenie projektu uchwały w...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad III/2018 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad III/2018 ses...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III(17)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

6.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Rady...)Głosowanie (Autopoprawka do paragrafu 2 projektu uch...)

7.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barczewie do reprezentowania Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie upoważnienia P...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany regulam...)

9.Projekt uchwały w sprawie: Analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Barczewo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie: Analizy zmian...)

10.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sp...)

11.Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wysokości i za...)Głosowanie (Autopoprawka do paragrafu 1 pkt 1 ust.2...)

12.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwid...)Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Krystyny Mańkows...)

13.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

16.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

17.Interpelacje i zapytania Radnych

18.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

19.Odpowiedzi

20.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych

Głosowanie (Wniosek formalny Przewodniczącej Rady o...)

21.Informacja o aktualnie prowadzonych formach promocji gminy Barczewo oraz informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych

Głosowanie (Wniosek formlany Radnej Haliny Bronka o...)

22.Przedstawienie planu działania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na 2019 rok

Głosowanie (Wniosek formalny Radnej Haliny Bronka o...)

23.Sprawy różne i wolne wnioski

24.Zamknięcie obrad IV/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie