III/2018 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2018-12-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad II/2018 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad II/2018 sesj...)

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Przedstawienie oraz zatwierdzenie planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie na rok 2019

Głosowanie (Przedstawienie oraz zatwierdzenie planów...)Głosowanie (Wniosek formalny Radnego Adama Dowgiałło...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w latach 2016-2017 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rapo...)

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

14.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podwyższenia k...)

15.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w...)

16.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zas...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

19.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyka...)

20.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

21.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

22.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Budynków Komunalnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia sta...)

23.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

24.Interpelacje i zapytania Radnych

25.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

26.Odpowiedzi

27.Sprawy różne i wolne wnioski

28.Zamknięcie obrad III/2018 sesji Rady Miejskiej w Barczewie