II/2018 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2018-11-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad I/2018 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad I/2018 sesji...)

5.Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprz...)Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wic...)Głosowanie (Czy Pan/Pani Radny/Radna jest za umieszc...)

6.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Komi...)Głosowanie (Wybór Pani Marii Sidor na Przewodniczącą...)Głosowanie (Powołanie do składu osobowego Komisji Re...)

7.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Komi...)Głosowanie (Wybór Pana Tomasza Kaczora na Przewodnic...)Głosowanie (Powołanie do składu osobowego Komisji Sk...)

8.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Komi...)Głosowanie (Wybór Pani Krystyny Mańkowskiej na Przew...)Głosowanie (Powołanie do składu osobowego Komisji Fi...)

9.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Komi...)Głosowanie (Wybór Pana Adama Dowgiałło na Przewodnic...)Głosowanie (Powołanie do składu osobowego Komisji Sp...)

10.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Komi...)Głosowanie (Wybór Pani Bogumiły Lisowskiej na Przewo...)Głosowanie (Powołanie do składu osobowego Komisji Oś...)

11.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Komi...)Głosowanie (Wybór Pana Krzysztofa Dowgiałło na Przew...)Głosowanie (Powołanie do składu osobowego Komisji do...)

12.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Komi...)Głosowanie (Wybór Pana Bartosza Pontus na Przewodnic...)Głosowanie (Powołanie do składu osobowego Komisji Ro...)

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barczewa

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyna...)

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok“;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Ro...)

15.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru metody...)Głosowanie (Wniosek Pani Przewodniczącej Rady Aleksa...)

16.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia sta...)

17.Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej

Głosowanie (Autopoprawka Burmistrza Barczewa Pana An...)

18.Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Głosowanie (Autopoprawka Burmistrza Barczewa Andrzej...)

19.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie (Autopoprawka Burmistrza Barczewa Andrzej...)

20.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

21.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

22.Sprawy różne i wolne wnioski

23.Zamknięcie obrad II/2018 sesji Rady Miejskiej w Barczewie