LII/2023 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2023-01-19, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Wniosek Burmistrza Barczewa o wprowadzen...)Głosowanie (Wniosek Radnego Tomasza Kaczora o zdjęci...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad LI/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad LI/2022 sesj...)

5.Wystąpienie Pana Marcina Kuchcińskiego - Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ryc...)

7.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie w właściwością.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania sk...)

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Prog...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III(24)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III(26)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV(321)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 lipca 2016 roku w utworzenia Żłobka Miejskiego w Barczewie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia maks...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

16.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

17.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

18.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

19.Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych za II półrocze 2022 roku.

20.Przedstawienie planu pracy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na rok 2023.

21.Informacja o aktualnie prowadzonych formach promocji gminy Barczewo

22.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Barczewo.

23.Sprawy różne i wolne wnioski.

24.Zamknięcie obrad LII/2023 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.