LI/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-12-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z obrad L/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad L/2022 sesji...)

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Przedstawienie planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie na rok 2023.

9.Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Barczewie za IV kwartał 2022 roku.

10.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

11.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 października 2022 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

12.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Wójtowie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazw d...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII(305)2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2022-2027.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pla...)

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.“.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rap...)

16.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

17.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyka...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

19.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

20.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barczewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033.

21.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

22.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barczewa projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

23.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2023 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

24.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

25.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

26.Sprawy różne i wolne wnioski.

27.Zamknięcie obrad LI/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.