XLIX/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-10-27, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Wniosek Radnego Adama Dowgiałło o wprowa...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII/2022...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia dot...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnienia i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustanowienia u...)

10.Projekt uchwały ws. Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Głosowanie (Projekt uchwały ws. Regulaminu określają...)

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

15.Interpelacja i zapytania Radnych – forma pisemna.

16.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z okresu między sesjami Rady Miejskiej.

17.Raport z realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015-2025 za rok 2021. Aktualizacja do 2030 roku.

18.Sprawy różne i wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad XLIX/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.