XLVIII/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-09-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLVII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLVII/2022 s...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 01 sierpnia 2022 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

7.Projekt uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barczewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia try...)

8.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia nieruchomości, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Miejską Przychodnię Zdrowia w Barczewie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zas...)

9.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia S...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

13.Interpelacja i zapytania Radnych – forma pisemna.

14.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z okresu między sesjami Rady Miejskiej.

15.Sprawozdanie dotyczące stanu zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2022 roku.

16.Przedstawienie raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o poziomie nauczania w placówkach oświatowych Gminy Barczewo.

17.Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miejskiej w Barczewie za III kw. 2022r.

18.Sprawy różne i wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad XLVIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.