XLVII/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-08-25, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Wniosek Burmistrza Barczewa o wprowadzen...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLVI/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLVI/2022 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Nikielkowie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

7.Projekt uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo, w roku szkolnym 2022/2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia cen...)

8.Projekt uchwały w sprawie zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Gmina Barczewo jest podmiotem tworzącym.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasad zbycia,...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyboru ustalan...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

12.Interpelacja i zapytania Radnych – forma pisemna.

13.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2022 rok.

14.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

15.Przedstawienie wstępnej analizy z kontroli w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz informacja o aktualnej sytuacji finansowo-kadrowej.

16.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Barczewo.

17.Informacja o pozyskanych funduszach pozabudżetowych za I połowę 2022 roku oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych w II półroczu 2022 r.

18.Informacja o aktualnie prowadzonych formach promocji Gminy Barczewo.

19.Informacja dotycząca stanu obiektów oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

20.Sprawy różne i wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad XLVII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.