XLVI/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-06-30, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLV/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLV/2022 ses...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII(319)2021 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barczewo na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

6.Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub właścicieli domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie szczegółowego...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

9.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

10.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

11.Informacja z działalności instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

12.Informacja o stanie gotowości do sezonu turystycznego plaży miejskiej w Zalesiu.

13.Informacja o planowanych remontach obiektów szkół i przedszkoli w okresie wakacyjnym.

14.Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady za II półrocze 2022 roku

15.Sprawy różne i wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad XLVI/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.