XLV/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-05-26, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLIV/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLIV/2022 se...)

5.Przedstawienie raportu o stanie gminy Barczewo za 2021 rok.

6.Debata na temat raportu o stanie gminy Barczewo za 2021 rok.

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

8.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.

9.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barczewo.

10.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem.

11.Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12.Debata o wykonaniu budżetu – ocena jego wykonania z odniesieniem się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium.

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

19.Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Barczewo w roku 2022.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia sez...)

20.Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub właścicieli domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia ter...)

21. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustanowienia...)

22.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

23.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie za 2021 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.

24. Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Barczewo oraz turystów w okresie wakacyjnym.

25.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

26.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

27.Sprawy różne i wolne wnioski.

28.Zamknięcie obrad XLV/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.