XLIV/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-04-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLIII/2022 s...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XL(374)2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany załączn...)Głosowanie (Głosowanie nad autopoprawkami wniesionym...)

6.Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Barczewo obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia zak...)

7.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

8.Projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Barczewo w sprawie powierzenia gminie Barczewo zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII(319)2021 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barczewo na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

11.Sprawozdanie z działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2021 rok.

12.Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia...)

13.Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych za 2021 rok, planowanych inwestycjach i remontach na 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe Zakładu Budynków Komunalnych za rok 2021.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

16.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

17.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna.

18.Sprawy różne i wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad XLIV/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.