XLIII/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-03-31, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Burmistrza Barczewa o wprowadzen...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLII/2022 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barczewa w zakresie dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie upoważnienia B...)

6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barczewa

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

7.Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania pe...)

8.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie upoważnienia d...)

9.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie upoważnienia d...)

10.Projekt uchwały w w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w w sprawie upoważnienia...)

11.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie upoważnienia D...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(361)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

13.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przeprowadzeni...)

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regu...)

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regu...)

16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Północnej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regu...)

17.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

18.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

19.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII(302)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach wspólnot na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

20.Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie zachowania nazwy miejscowości Leszno Małe jako osada wsi Leszno

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanow...)

21.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Wójtowie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazw d...)

22.Sprawozdanie roczne z działalności Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2021 rok

23.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

24.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

25.Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Olsztyn, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Jonkowo, Gminą Purda i Gminą Stawiguda w realizacji zadania publicznego w zakresie transportu publicznego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie współdziałania...)

26.Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Olsztyńskim do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467 N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia wol...)

27.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467 N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

28.Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Olsztyńskim do realizacji zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1483 N od miejscowości Wipsowo do DK 16"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia wol...)

29.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 N od miejscowości Wipsowo do DK 16"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

30.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podwyższenia k...)

31.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

32.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

33.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

34.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

35.Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. za 2021 rok wraz z planem działania na 2022 rok

36.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady za I kwartał 2022 rok

37.Sprawy różne i wolne wnioski

38.Zamknięcie obrad XLIII/2022 sesji Rady Miejskiej