XLII/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-03-01, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad 2 punktów...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XLI/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLI/2022 ses...)

5.Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie powołania Skar...)

6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barczewa oraz Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

7.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

8.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 grudnia 2021 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

9.Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięci...)Głosowanie (Nieuwzględnienia uwagi nr 1 do wyłożoneg...)Głosowanie (Niewzględnienia uwagi nr 2 do wyłożonego...)Głosowanie (Nieuwzględnienia uwagi nr 3 do wyłożoneg...)Głosowanie (Nieuwzględnienia uwagi nr 4 do wyłożoneg...)Głosowanie (Nieuwzględnienia uwagi nr 5 do wyłożoneg...)Głosowanie (Niewzględnienia uwagi nr 6 do wyłożonego...)Głosowanie (Nieuwzględnienia uwagi nr 7 do wyłożoneg...)Głosowanie (Nieuwzględnienia uwagi nr 8 do wyłożoneg...)Głosowanie (Nieuwzględnienia uwagi nr 9 do wyłożoneg...)

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmi...)

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

12.Projek uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie

Głosowanie (Projek uchwały w sprawie zmiany statutu...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w statuc...)

14.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustanowienia d...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminneg...)

16.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

17.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dro...)

18.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Prog...)

19.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ryc...)

20.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik w Barczewie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regu...)

21.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

22.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

23.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

24.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

25.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barczewo za rok 2021

26.Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego w roku 2021

27.Sprawy różne i wolne wnioski

28.Zamknięcie obrad XLII/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie