XL/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-12-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX/2021 s...)

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na rok 2022

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Przedstawienie oraz zatwierdzenie planów pracy pozostałych Komisjii Rady Miejskiej w Barczewie na 2022 rok

Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej o...)

9.Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Barczewie za IV kwartał 2021 roku

10.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy - Dyrektora SP1 w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

11.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,położonej w Nikielkowie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

12.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Dąbrówka Mała ( będąca częścią wsi Biedowo) na Dąbrówka Mała wieś na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z...)

13.Projekt uchwały w sprawie aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015-2025" Aktualizacja do 2030r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie aktualizacji "...)

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz do zawarcia umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgod...)

15.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Barczewo, a Gminą Dywity, w sprawie powierzenia Gminie Barczewo wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zawarcia poroz...)

16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia opła...)

17.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie na lata 2021-2023

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

19.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

20.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyka...)

21.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

22.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uhcwały w sprawie zmiany budżetu...)

23.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barczewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

24.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

25.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barczewa projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

26.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

27.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

28.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

29.Sprawy różne i wolne wnioski

30.Zamknięcie obrad XXXX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie