XXXIX/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-11-25, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad projektów...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII/2021...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV(158)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyna...)

7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Roc...)

8.Projekt uchwały w sprawie organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie organizacji tr...)

9.Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Barczewo niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie pokrycia częśc...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV(243)2020 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV(144)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

12.Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, oraz szczegółowe zasady, tryb przyzawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyrożnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie regulaminu okr...)

13.Projekt uchwaływ sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwaływ sprawie powołania komis...)

14.Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dos...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

18.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

19.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

20.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

21.Informacja Burmistrza Barczewa o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań i wydanych decyzjach związanych z naliczeniem opłat z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

22.Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych

23. Sprawozdanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. z działalności za 2021 rok

24.Sprawy różne i wolne wnioski

25.Zamknięcie obrad XXXIX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie