XXXVIII/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-10-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII/2021...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 września 2021 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy - Dyrektora SP1 w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ropatrzenia sk...)

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia dot...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminneg...)

9.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jeziorany, a Gminą Barczewo, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zawarcia poroz...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

12.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI(295)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1438N od miejscowości Wipsowo do DK16"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchw...)

13.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

14.Interpelacja i zapytania Radnych

15.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Barczewo

16.Sprawozdanie dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Barczewie za 2020r.

17.Sprawy różne i wolne wnioski

18.Zamknięcie obrad XXXVIII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie