XXXV/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-07-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o przeniesi...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV/2021 s...)

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Barczewo do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Miast, Gmini Powiatów - Szlak Świętej Warmii"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

7.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr IX(96)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr I...)

8.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo, w roku szkolnym 2021/2022

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

9.Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania pr...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

12.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXII(308)2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr X...)

13.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

14.Interpelcje i zapytania Radnych - forma pisemna

15.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Barczewo

16.Informacja o aktualnie prowadzonych formach promocji Gminy Barczewo

17.Informacja o pozyskanych funduszach pozabudżetowych w I połowie 2021 roku oraz przedstawienie perspektyw i planowanych prac mających na celu pozyskanie środków pozabudżetwoych w II półroczu 2021 roku

18.Sprawozdnie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.

19.Sprawy różne i wolne wnioski

20.Zamknięcie obrad XXXV/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie