XXXIV/2021 sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 roku

w dniu 2021-06-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII/2021...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII(300)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany załączn...)

6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska 2050.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,położonej w Wójtowie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

8.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI(242)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

10.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV(144)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komualnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI(243)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

15.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

16.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna.

17.Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady za II kw. 2021 roku

18.Informacja z realizacji zadań Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie - raport za I półrocze.

19.Informacja o planowanych remontach obiektów szkół i przedszkoli w okresie wakacyjnym.

20.Informacja o stanie gotowości do sezonu turystycznego plaży miejskiej w Zalesiu, ośrodków turystycznych i agroturystycznych.

21.Informacja o działaniach prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Barczewo oraz turystów w okresie wakacyjnym.

22.Sprawy różne i wolne wnioski.

23.Zamknięcie obrad XXXIV/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.