XXXIII/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewe

w dniu 2021-05-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXII/2021 s...)

5.Przedstawienie raportu o stanie gminy Barczewo za 2020 rok

6.Debata na temat raportu o stanie gminy Barczewo za 2020 rok

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa wotum zaufania

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

8.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok

9.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barczewo

10.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem

11.Zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

12.Debata o wykonaniu budżetu - ocena jego wykonania z odniesieniem się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Bur...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

17.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od...)

18.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

19.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Wójtowie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

20.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

21.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

22.Projekt uchwały w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barczewo na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia "Reg...)

23.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

19.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

20.Sprawy różne i wolne wnioski

21.Zamknięcie obrad XXXIII/2021 sesji Rady Miejskiej