XXXII/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-04-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Burmistrza Barczewa o zdjęcie z...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXI/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXI/2021 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regu...)

7.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewa na temat Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2022

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przeprowadzeni...)

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach wspólnot na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regu...)

9.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Biskupiec, a Gminą Barczewo, w sprawie powierzenia Gminie Biskupiec wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zawarcia poroz...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII(258)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Barczewo dla przedszkoli, inny form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Barczewo oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2020 rok

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy-Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

15.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXX(284)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr X...)

16.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

17.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna

18.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

19.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Budynków Komunalnych za 2020 rok

20.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok

21.Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miejskiej w Barczewie za I kw. 2021 roku

22.Sprawy różne i wolne wnioski

23.Zamknięcie obrad XXXII/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie