XXXI/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-03-25, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Wniosek Komisji Sportu,Turystyki, Kultur...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXX/2021 ses...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Wsi w dniu 05 stycznia 2021 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Teresę Gerland w dniu 23 lutego 2021 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany regulam...)

8.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Barczewo należnej w 2021 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i z...)

9.Sprawozdanie z funkcjonowania oraz sprawozdanie finansowe Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2020 rok

10.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

13.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

14.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

15.Projekt uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i wkładu niepieniężnego (raportu rzeczowego).

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie w sprawie podw...)

16.Projekt uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka Zo.o. w Barczewie.

Głosowanie (Projekt uchwały podwyższenie kapitału za...)

17.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

18.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna

19.Sprawozdanie z wykonania funduszy sołeckich w roku 2020

20.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie za 2020 rok

21.Sprawy różne i wolne wnioski

22.Zamknięcie obrad XXXI/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie