XXX/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-02-25, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXIX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXIX/2021 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)Głosowanie (Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycj...)

6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie „Ocean“ w dniu 17 grudnia 2020 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

7.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Klub Konfederacja Barczewo w dniu 30 grudnia 2020 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

8.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w budżecie Gminy Barczewo w 2021 roku

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia plan...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Prog...)

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Barczewie na lata 2021-2027 na terenie Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminneg...)

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łęgajny w latach 2021-2025“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia maks...)

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

18.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

19.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna;

20.Przedstawienie raportu z realizacji celów „Strategii Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015-2025“ za rok 2020

21.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

22.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barczewo za rok 2020

23.Sprawy różne i wolne wnioski

24.Zamknięcie obrad XXX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie