XXIX/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-01-26, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII/2020...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu...)

6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Barczewa

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

7.Projekt uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi na pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania do...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany "Rocznego programu współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i owolontariacie na rok 2021"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany "Roczne...)

9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

12.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

13.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna

14.Sprawy różne i wolne wnioski

15.Przedstawienie planu pracy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie na 2021 rok

16.Informacja o aktualnie prowadzonych formach promocji gminy Barczewo

17.Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych

18.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych

19.Zamknięcie obrad XXIX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.