XXVIII/2020 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-12-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXVI/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXVI/2020 se...)

5.Przyjęcie protokołu z obrad XXVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXVII/2020 s...)

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Przedstawienie oraz zatwierdzenie planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie na rok 2021

10.Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Barczewie za IV kwartał 2020 roku

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Barczewo dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Barczewo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia tryb...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII(342)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udzielanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV(173)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Założenie do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barczewo na lata 2015-2030 – Aktualizacja“

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Za...)

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

16.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gmi...)

17.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI(217)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej NR 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16“;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchw...)

18.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyka...)

19.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

20.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

21.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

22.Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna

23.Sprawy różne i wolne wnioski

24.Zamknięcie obrad XXVIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.